Dobbeltdiagnoser

Dobbeltdiagnosticerede

Indsatsen overfor borgere med både misbrug og psykiatrisk lidelse er et samarbejde mellem Fanø, Varde, Vejen og Esbjerg Kommuner og behandlingspsykiatrien med det formål at give en bedre og sammenhængende behandling af disse borgere.

Borgere, der er indskrevet ved Center for Misbrug, kan screenes såfremt der er mistanke om skizofreni/skizotypi, affektiv lidelse eller ADHD/ADD lidelse.

Såfremt der er indikation på at borgeren har en behandlingskrævende psykiatrisk lidelse, kan socialrådgiveren på Center for Misbrug henvise til Visitationsenheden i behandlingspsykiatrien, hvorefter borgeren kan udredes yderligere af Lokalpsykiatrien.

Behandling kan efterfølgende iværksættes sideløbende i både psykiatrien og ved Center for Misbrug, hvor der arbejdes med begge problemområder samtidig, altså i parallelforløb.

Øvrige kommunale foranstaltninger er endvidere en vigtig del af denne indsats for at sikre, at den samlede behandlingsindsats bliver så effektiv som mulig, på både kort og lang sigt.

Formålet er at sætte ind med en samlet behandling på et tidligere tidspunkt samt følge borgeren tæt under hele forløbet og udarbejde en fremadrettet plan, der skal bevirke mere tryghed for borgeren.

Øvrige samarbejdspartnere kan være: Praktiserende læge, socialpsykiatrien, bosteder, §85 støtte, jobcenter m.v.

Indsatsen tager endvidere udgangspunkt i Sundhedsaftalerne, hvor samarbejdet mellem psykiatri og kommuner er beskrevet.