Forbehandling i Esbjerg Arrest

Behandlingen, der er blevet til i et samarbejde mellem Esbjerg Arrest, Esbjerg Politi, Esbjerg Kommune, Kriminalforsorgen i Esbjerg samt Center for Misbrug, blev indledt i 2000 finansieret af satspuljemidler.

Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra de involverede myndigheder. Disse repræsentanter har til opgave dels at følge de konkrete forløb i Arresten og dels overfor Justits- og Socialministeriet at være ansvarlig for udførelsen af forløbene.

Målet med forbehandlingen er at forbedre den indsattes forudsætninger for stoffri behandling efter endt afsoning eller eventuelt tidligere.

Den konkrete behandlingsindsats tilrettelægges og udføres af behandlingsmedarbejdere fra Center for Misbrug.

Forbehandlingen strækker sig - som udgangspunkt - over 8 uger og består af gruppe- og enesamtaler med behandlingsmedarbejderen. Der bliver under hele forløbet arbejdet med både skriftlige og mundtlige opgaver.

Den indsatte observeres med hensyn til motivation, ansvarlighed, åbenhed, udvikling m.v. samt for andre former for misbrug eller lidelser.

Efter 8 uger udarbejdes der i samarbejde med den enkelte indsatte et konkret behandlingstilbud under hensyntagen til den enkeltes situation. Der kan være tale om behandlings- eller afsoningstilbud.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har besluttet at der fra 2007 skal være et tilsvarende tilbud i samtlige arresthuse i Danmark.