Klagevejledning - social behandling

Klagevejledning over social behandling for stofmisbrug

Hvad kan der klages over, og hvem kan klage?
Der kan klages over afgørelser, som kommunen har truffet i en sag.

Alle der har modtaget en sådan afgørelse kan klage.

Klageinstanserne behandler blandt andet klager over afgørelser om enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning.

Der kan ikke klages til de almindelige klageinstanser over kommunens fastsættelse af det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen og takster for tilbuddene. Sådanne klager må rettes til Byrådet.

En klage der vedrører f.eks. personalets optræden skal rettes til Sociale Tilbuds ledelse. Der gælder ingen klagefrist for klager over kommunens personale eller klager over aktindsigt.

Hvem kan der klages til?
På det sociale område er klageinstansen Ankestyrelsen.

Når der træffes en afgørelse sker det skriftligt, og der gives en klagevejledning. Af klagevejledningen fremgår, hvor en eventuel klage skal sendes hen.

Klagen skal altid afleveres til kommunen.

Hvor skal klages sendes til?
Ønsker man at klage, skal klagen sendes til:

Esbjerg Kommune
Sociale Tilbud
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Såfremt klagen skal behandles andre steder, vil Sociale Tilbud sørge for videresendelse sammen med sagens oplysninger.

Klagefrist?
Der må ikke gå mere end 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen, til klagen er modtaget i kommunen.

Der gælder ingen krav om, hvad der skal skrives i en klage. Du kan også klage mundtligt, så skriver kommunen klagen ned.