Klagevejledning - sundhedsfaglig behandling

Klagevejledning over sundhedsfaglig behandling for stofmisbrug 

Hvad kan der klages over og til hvem?
Du kan klage over det arbejde, som personer indenfor sundhedsvæsenet udfører. Klagen skal sendes til Patientombuddet.

Patientombuddet kan f.eks. tage stilling til klage over manglende eller utilstrækkelig lægelig undersøgelse forud for iværksættelse af substitutionsbehandling, klage over en læges afslag på behandling med bestemte lægemidler, klage over ændringer af dosisstørrelse, klage over omfanget og karakteren af kontrolforanstaltninger, klage over udleveringshyppighed, klage over mulighed for og omfanget af tag-hjem-ordninger m.v.

Patientombuddet kan ikke påbyde en sundhedsperson at give en bestemt behandling eller ændre en konkret behandling. Patientombuddet tager stilling til, om der er grundlag for at kritisere de sundhedspersoner, der har haft ansvaret for behandlingen.

Et klageskema, der kan gøre det lettere at udforme klagen, kan findes på Patientombuddets hjemmeside eller kan fås ved telefonisk henvendelse til Patientombuddet, embedslægeinstitutionerne og regionernes patientkontorer. På regionens patientkontor kan man også få hjælp til at udforme klagen.

Klagefrist:
En klage skal være indsendt inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klager var eller skulle være bekendt med det forhold, der klages over. Dog skal klagen være indsendt senest 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted.

Klagen skal sendes til:
Patientombuddet
Finsensgade 15
2000 Frederiksberg
tlf. 7228 6600