Lovgrundlag

Lovgrundlag

I henhold til servicelovens §101 og §107 samt sundhedslovens §142, stk. 1

  • sørger kommunen for tilbud om behandling af stofmisbrugere inden for den af lovgivningen fastsatte frist på 14 dage,
  • sørger kommunen for at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, der har behov for behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte,
  • varetager kommunen den lægelige behandling af stofmisbrugere (substitutionsbehandling)


I Esbjerg Kommune varetager Center for Misbrug stofmisbrugsbehand-lingen.

i henhold til sundhedslovens §141

  • sørger kommunen  for vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere
  • sørger kommunen for behandling af alkoholmisbrugere inden for den af lovgivningen fastsatte frist på 14 dage
  • sørger kommunen for at tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling
  • skal behandling og rådgivning ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det
  • behandling på alkoholambulatorium er gratis


I Esbjerg Kommune varetager Alkoholbehandlingen behandlingen af alkoholmisbrugere