Opgaveløsning

Opgaveløsning

Center for Misbrug varetager stof- og alkoholbehandlingen i Esbjerg Kommune. Derudover er der indgået samarbejdsaftaler med de øvrige kommuner i området, således at Center for Misbrug også varetager stof- og alkoholbehandlingen i disse kommuner:

Fanø Kommune

Varde Kommune

Vejen Kommune

Opgaveløsningens bredde i forhold til Centrets indsatsområder lader sig kun gengive stikordsmæssigt, netop på grund af de mange variabler i løsningens karakter:

  • via et ordentligt udredningsarbejde at matche såvel den ambulante som den døgnmæssige behandling til den enkelte persons reelle behandlingsbehov.


I forhold til døgnbehandling arbejdes der med forskellige behandlingskoncepter, idet formålet er at få iværksat en konstruktiv personlighedsudvikling, så livet kan leves på en mere hensigtsmæssig måde under hensyn til borgerens specifikke problemsæt og udviklingsmuligheder.

I forhold til dagbehandling arbejdes ud fra en kognitiv referenceramme med inddragelse af elementer fra det socialpædagogiske felt med henblik på at give borgeren redskaber til at holde sig fri af stoffer i et udviklingsforløb i nærmiljøet.

Dagbehandlingen er gruppebaseret med opdeling i forhold til såvel alder som problemkompleks. Endvidere tilbydes individuelle samtaleforløb. I forhold til substitutionsbehandling arbejdes der på at medvirke til at give den enkelte borger en kriminalitetsfri tilværelse samt at højne den enkeltes livskvalitet via rådgivende støttesamtaler samt hjælp til eventuelle særlige foranstaltninger i samarbejde med bopælskommunen.